วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
รายละเอียดของการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

กำหนดวันรับสมัคร ระยะเวลาทำการรับสมัคร และระยะเวลาเรียน

วันรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 10 มีนาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

ระยะเวลาทำการรับสมัคร        08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.

ช่วงเวลาเรียน     
เริ่มเรียน  13 - 29 มีนาคม 2566 (เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)


รายวิชาที่เปิดสอน

   - ธุรกิจกาแฟ
   - การนวดหน้า-แต่งหน้าขั้นพื้นฐาน
   - การทำเคมีและบำรุงรักษาเส้นผม
   - ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
- งานซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนรูปทรงเสื้อผ้า
   - ภาษาจีนเบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน
     1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนต้น หรืออ่านออกเขียนได้
     2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
     3. มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
   1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 1 ใบ
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 1 ใบ
   3. รูปถ่ายหน้าตรง(สุภาพ) ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป
   4. เงินค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน
   ผู้สมัครจะต้องมายื่นหลักฐานการสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น  เมื่อสมัครแล้วจะขอเปลี่ยนรายวิชา รอบที่เรียน หรือขอเงินคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ติดต่อ-สอบถาม/สมัครเรียน
      งานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
      35 ถ.จงกลนิธารณ์  ต.ในเมือง
      อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000
      เวลา  08.30 น. - 12.00 น. และเวลา  13.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
      หมายเลขโทรศัพท์ : 045-250590 (งานทะเบียน)
Facebook : หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี - สารพัดช่างเดิม