ติดต่อ-สอบถาม
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
35  ถ.จงกลนิธารณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000
โทรศัพท์ : 045-244754
โทรสาร :   045-244755
งานทะเบียน : 045-250590  (ติดต่อสมัครเรียน)
งานพัสดุ : 045-250085
วันจันทร์ - วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.00 น. ถึง  16.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา  08.00 น. ถึง 16.00 น.
แผนที่ (Google Map)
Facebook : ประชาสัมพันธ์ เทคนิคนครอุบลราชธานี
Facebook : งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
Facebook : หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี-สารพัดช่างเดิม
Facebook : อวท.วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี