นายสรรพสิทธิ ยืนยาว
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 

นายชลอ พลนิล
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายสมนึก สุวรรณประทีป
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายวัชรินทร์ เหล่าออง
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายณัฐกร หมื่นทอง
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
   
  ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์  สว่างศักดิ์
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายเศกสิทธิ์ ชื่นสกุล
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายสุวิชา เชื้อตาอ่อน
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์