วิสัยทัศน์
"ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"