ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คุณสมบัติ : รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า

📌สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คุณสมบัติ : รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือ ม.6
📌สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี
การเรียนการสอน
          อิเล็กทรอนิกส์เป็นการศึกษาและการควบคุมระบบที่ดำนินการ โดยการไหลของอิเล็กตรอน หรืออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าแบบอื่น ๆ ในอุปกรณ์ต่าง ๆเช่น สารกึ่งตัวนำ และหลอดสูญญากาศ การออกแบบและการสร้างวงจรไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากหลักการดังกล่าวนี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องเสียงระบบภาพ ระบบโทรทัศน์ ระบบดาวเทียม ระบบคอมพิวเอตร์ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ นอกจากนี้หลักการต่าง ๆ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้นำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากับช่างอิเล็กทรอนิกส์ ต่างกันอย่างไร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ : ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องมือต่าง ๆ
ช่างไฟฟ้า : อยู่กับระบบไฟฟ้าเน้นใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน หรือเรียกกันว่าไฟฟ้่ากำลัง เดินสายไฟ ตู้จ่ายไฟ
แนวทางการประกอบอาชีพ
🔧 ช่างช่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
🔧 งานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานราชการ
🔧 พนักงานภาครัฐ
🔧 รับราชการ
🔧 ประกอบอาชีพอิสระ
🔧 อื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
  • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
  • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์