ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คุณสมบัติ :
รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า

📌สาขางานยานยนต์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คุณสมบัติ :
รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือ ม.6
📌สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี

📌สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทวิภาคี

การเรียนการสอน
 • ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
 • เลือกใช้ และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ ตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม
 • ขึ้นรูปงานโลหะด้วยเครื่องมือเบื้องต้น
 • ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผนเบื้องต้น
 • ถอด ประกอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบส่งกำลังรถยนต์ และระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มือ
 • ประยุกต์หลักกลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้นในงานเครื่องกล
 • ขับรถยนต์ตามกฎจราจร
 • ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องกลโดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด
 • อ่านวงจร ต่อวงจร ทดสอบวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
 • ให้คําแนะนําพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
 • ซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล รถจักรยานยนต์ ระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ
 • บริการระบบปรับอากาศ ซ่อม และบํารุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ
แนวทางการประกอบอาชีพ
🔧 ช่างประจำศูนย์บริการ
🔧 ช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
🔧 พนักงานภาครัฐ
🔧 รับราชการ
🔧 ประกอบอาชีพอิสระ
🔧 อื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์