นายสาธิต นวรัตน์ ณ อยุธยา
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นายเทพสุริยา พูลสวัสดิ์
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน