นายไพรัช แสนร่มเย็น
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

 

   
  นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายเพิ่มพล บัวจันทร์
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน