อัตลักษณ์
"คุณธรรมเด่น คิดสร้างสรรค์ ทักษะเป็นเลิศ"