นายศุภวิทย์  โกพล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

นางสุพรรณี สัตนาโค
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาววรรธิดา  โสมนัส
เจ้าหน้าที่งานวางแผน และงบประมาณ

 

 

 

นายสรายุทธ์ วงศ์สุวรรณ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาววรรธิดา  โสมนัส
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 

นายสุนทร วรรณปะเก
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาววรรธิดา  โสมนัส
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 

 

 

นายวุฒิไกร ขยันการ
หัวหน้างานวิจัย พัฒานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
นางสาวชลธิชา สุขสำราญ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

 

 

   
  นายพรสวรรค์ ดาวัน
หัวหน้างานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
นายเชิดศักดิ์  พินิจมนตรี
หัวหน้างานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
 
นางสาวชลธิชา สุขสำราญ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

 

 

 

นางแสงรัศมี ปั้นทอง
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวชลธิชา สุขสำราญ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ