◾ ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565

  วุฒิการศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ข้าราชการ          
 - ผู้บริหาร - - 3 2 5
 - ข้าราชการครู - 9 22 1 32
 - ข้าราชการพลเรือน - - - - -
ลูกจ้างประจำ          
 - ทำหน้าที่สอน - - - - -
 - ทั่วไป/สนับสนุน 3 - - - 3
พนักงานราชการ          
 - ทำหน้าที่สอน - 8 2 - 10
 - ทั่วไป/สนับสนุน - - - - -
ลูกจ้างชั่วคราว          
 - ทำหน้าที่สอน - 15 - - 15
 - ทั่วไป/สนับสนุน 14 8 - - 22
รวม 17 40 27 3 87